Highlight - Hội thảo ứng dụng công nghệ AI trong nâng cao năng suất nông nghiệp